Gala Melave Malkah – Motz”s Parshat Vayechi, January 14th, 2017